ALGEMENE VOORWAARDEN


1 Algemeen 

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen de BV Sack Zelfbouw, KBO nr. 0475.952.175 met maatschappelijke zetel gelegen te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 16 en de klant voor wat betreft aankopen bij Sack Zelfbouw in het algemeen en aankopen via de webshop van Sack Zelfbouw www.sackzelfbouwwebshop.be (hierna de “Website”). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sack Zelfbouw. 

1.2. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. 

1.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Sack Zelfbouw houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

2 Aanbod en (de totstandkoming van) de overeenkomst 

2.1. Al de offertes van Sack Zelfbouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Sack Zelfbouw van de bestelling van de klant of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door Sack Zelfbouw. 

2.2. De klant verklaart dat hij volledig, accuraat en tijdig werd ingelicht betreffende de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde goederen en/of diensten. 

2.3. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi, offertes, prijsopgaven e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Sack Zelfbouw steeds het recht heeft om kennelijke zet-, druk- of schrijffouten recht te zetten. 

2.4. Tenzij anders vermeld, is plaatsing van de producten van Sack Zelfbouw bij de klant door Sack Zelfbouw niet inbegrepen in de overeenkomst. Meerwerken en/of bijkomende bestellingen geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W. 

2.5. Indien een product dat niet op voorraad is door de koper werd besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en wanneer er kan worden geleverd of zal een product voorgesteld worden die gelijkaardig is, mogelijks met een meerprijs. 

2.6. Het staat Sack Zelfbouw vrij om dienstverlening te weigeren als zij merkt dat de producten niet conform normaal gebruik worden aangewend. 

2.7. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

3 Prijs en betaling 

3.1. De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Op de Website wordt de prijs steeds inclusief BTW vermeld. Ten aanzien van consumenten in de zin van het wetboek van economisch recht wordt de prijs in elk geval inclusief BTW vermeld. Indien de bestelde goederen door Sack Zelfbouw worden geplaatst en voor zover de wettelijke toepassingsvoorwaarden zijn voldaan, is het btw-tarief van 6% van toepassing. De klant dient desgevallend het btw-attest van 6% in te vullen en te ondertekenen, waaraan gebreke het btw-tarief van 21% van toepassing is. In het geval de klant ervoor kiest om de goederen zelf of door een derde te plaatsen, bedraagt het btw-tarief steeds 21%. 

3.2. Sack Zelfbouw behoudt zich het recht om een voorschot te vorderen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door Sack Zelfbouw, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden geschorst. 

3.3. De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk gedurende een periode van 6 maanden na ondertekening van de offerte, met uitzondering ingeval van extreme prijsfluctueringen waaronder wordt begrepen (i) een objectief aantoonbare prijsstijging met meer dan 25 % van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de door de klant bestelde goederen te produceren/leveren, (ii) een objectief aantoonbare verhoging van de overheidsheffingen met meer dan 25% op de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de door de klant bestelde goederen te produceren/leveren, of (iii) een objectief aantoonbare stijging met meer dan 25 % van de personeelslasten. Sack Zelfbouw is desgevallend gerechtig om de integrale stijging of verhoging door te rekenen aan de klant. De nieuwe prijs zal schriftelijk of per email aan de klant ter kennis worden gebracht. In geval van afroep van de goederen voor levering na de voorgemelde periode van 6 maanden, is Sack Zelfbouw gerechtigd om elke objectieve aantoonbare stijging of verhoging van de voornoemde elementen door te rekenen aan de klant. 

3.4. Alle vermelde prijzen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd voor wat betreft toekomstige verkopen. Promoties of aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar evenals geldig binnen de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. 

3.5. Sack Zelfbouw blijft steeds de volle eigenaar van geleverde producten zolang de koper niet aan alle betalingsverplichtingen voldaan heeft, met inbegrip van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. De koper kan onbetaalde goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald niet doorverkopen of verpanden met zekerheden. 

3.6. De facturen van Sack Zelfbouw zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Sack Zelfbouw betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Bij het plaatsen van een bestelling via de Webshop gebeurt de betaling elektronisch door middel van de applicaties die op de Website van Sack Zelfbouw ter beschikking worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant. 

3.7. Wanneer het gefactureerde bedrag niet (volledig) werd betaald door de koper op vervaldag van de factuur zal van rechtswege en onmiddellijk door de koper een interest van 10% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling. De koper is in dit vanaf datum van ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 150,00 EUR, onverminderd het recht van Sack Zelfbouw om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade en kosten voor invordering van de openstaande schuld van de klant. 

3.8. In het geval de klant in gebreke blijft om zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Sack Zelfbouw gerechtigd om alle lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling van de prijs en onverminderd het recht om de ontbinding ervan te vorderen. 

3.9. Indien er bij Sack Zelfbouw op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Sack Zelfbouw zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van Sack Zelfbouw in te gaan, behoudt Sack Zelfbouw zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. Huidig artikel is niet van toepassing bij consumenten. 

3.10. De klant verleent Sack Zelfbouw een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent Sack Zelfbouw het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van Sack Zelfbouw voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant Sack Zelfbouw om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. 

4 Verstrekte informatie 

4.1. Technische tekeningen, informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot promoties, aanbiedingen alsook de belangrijkste kenmerken van de producten die worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Sack Zelfbouw is niet verantwoordelijk voor externe informatiebronnen waarnaar wordt verwezen, noch voor het verkeerd aanwenden van dergelijke informatie door de koper. 

4.2. Afbeeldingen op informatiekanalen van Sack Zelfbouw zijn louter illustratief en garanderen geen exacte kopieën bij de koper. 

4.3. Elk document uitgaande van Sack Zelfbouw dat de technische eigenschappen van het product vermeldt, de markering of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelling, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelling waaraan het gehecht is. 

4.4. De inhoud van de website, met inbegrip de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sack Zelfbouw of rechthoudende derden. De klant mag de aan hem door Sack Zelfbouw verstrekte ontwerpen/goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het openbaar maken, overdragen, reproduceren van de ontwerpen kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Sack Zelfbouw. 

5 Niet conformiteit en garantie in geval van professionele koop 

5.1. Het komt toe aan de professionele koper om de geleverde goederen te verifiëren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. 

5.2. De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen schriftelijk (aangetekende brief / e-mail) of online op het MySack klantenportaal via de ‘feedback’- button te worden geformuleerd binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen (en alleszins voor de ingebruikname/plaatsing), vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. 

5.3. Ondertekening van de leveringsbon en/of werkbon, alsmede elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de koper impliceert steeds aanvaarding van de goederen en ontneemt het recht aan de klant om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige installatie of stockage van de goederen door de koper. 

5.4. De opmerkingen geformuleerd door de koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. 

5.5. Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de koper meer dan 2 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen schriftelijk werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de koper geen enkele non-conformiteit ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van Sack Zelfbouw wanneer laatstgenoemden een vordering tot betaling van openstaande schulden instellen. 

5.6. Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de koper alvorens ingebruikname. Sack Zelfbouw vrijwaren de koper voor verborgen gebreken, onder volgende voorwaarden: 

- De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door Sack Zelfbouw zijn verkocht; 

- De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak; 

- De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de koper wordt overhandigd; 

- De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud; 

- De garantie dekt geen door de koper gewenst prestatieniveau; 

- De garantietermijn is beperkt tot één jaar na levering; 

- Het verborgen gebrek wordt aan Sack Zelfbouw ter kennis gebracht mits aangetekende brief of online op het MySack klantenportaal via de ‘feedback’-button binnen 8 dagen na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Sack Zelfbouw te vervallen; 

- In geval van openstaande schulden van de koper is het aan Sack Zelfbouw steeds toegelaten herstellingen in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden. 

5.7. Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door Sack Zelfbouw en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan: 

- Kan de koper slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren en/of van de stukken die noodzakelijk zijn om de gebreken te verhelpen, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

- Kunnen de goederen slechts worden teruggezonden in de mate dat een herstel ter plaatse niet mogelijk is of onredelijk lang zou duren. Geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van Sack Zelfbouw. Enkel een transporteur gekozen door Sack Zelfbouw is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de koper het recht op garantie. 

6 Garantie in geval van consumentenkoop 

6.1. Sack Zelfbouw biedt de koper, voor zover deze een consument is in de zin van het wetboek van economisch recht, een garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed/de dienst en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering. Na verloop van bovenstaande garantie, geniet de koper van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 

6.2. Sack Zelfbouw is slechts verantwoordelijk voor de wettelijke garantie en dekt geen enkele mogelijks door de fabrikanten bredere aangeboden commerciële garantie. De garantie op herstellingswerken, wisselstukken en diensten door Sack Zelfbouw duurt tot zes maanden na levering daarvan. 

6.3. De koper verliest zijn recht op deze garanties in de volgende gevallen: 

- De voorschriften en instructies van Sack Zelfbouw werden niet nageleefd. Dit betreft onder andere de voorwaarden van stockage, montage, gebruik, onderhoud en controle; 

- Het gebrek vindt haar oorsprong in een wijziging van het product zonder dat dit voorafgaandelijk goedgekeurd was door de producent of de verkoper, of in de materialen geleverd door de koper. Bovendien gaat het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling uitgevoerd buiten het net van door Sack Zelfbouw erkende herstellers; 

- De schade is niet te wijten aan normale slijtage, een ongeval of een geval van overmacht. 

Tussenkomsten in garantie stuit de garantietermijn niet. 

6.4. Elk gebrek aan overeenstemming en/of elk verborgen gebrek dient schriftelijk (aangetekende brief / e-mail) of online op het MySack klantenportaal via de ‘feedback’-button te worden geformuleerd en toegelicht door de koper aan Sack Zelfbouw binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek. 

7 Herroeping in geval van verkoop op afstand bij consumentenkoop en retourpolicy 

7.1. De bepalingen van deze titel, met uitzondering van artikel 7.7, gelden enkel voor de klant die in de hoedanigheid van consument (dat wil zeggen als natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) een overeenkomst sluit met Sack Zelfbouw via de website, op afstand of buiten de onderneming van Sack Zelfbouw. De Klant heeft enkel in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 

7.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Sack Zelfbouw door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend, via email dan wel door gebruik te maken van het modelformulier dat door Sack Zelfbouw ter beschikking wordt gesteld) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt. 

7.3. De klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Sack Zelfbouw of een door Sack Zelfbouw aangewezen derde. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product worden aan de klant aangerekend. Enkel het product dat zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs zal worden teruggenomen door Sack Zelfbouw. 

7.4. Gedurende voormelde termijn van 14 dagen zal de klant uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking zoals ontvangen vanwege Sack Zelfbouw en deze hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou kunnen. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven toegestaan. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bijvoorbeeld door beschadiging), behoudt Sack Zelfbouw zich dan ook het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van het product door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 

7.5. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Sack Zelfbouw alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden product, aan de klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten zal Sack Zelfbouw wachten met de terugbetaling totdat Sack Zelfbouw alle goederen heeft teruggekregen. Indien, ten gevolge van een keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Sack Zelfbouw voorgestelde levering, bijkomende kosten worden veroorzaakt, worden deze niet terugbetaald door Sack Zelfbouw. 

7.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

7.7. Voor het overige neemt Sack Zelfbouw enkel verkochte goederen terug, onder de voorwaarden vermeldt in de retourpolicy, welke na te lezen zijn via uw MySack account. 

8 Leveringsmodaliteiten 

8.1. Sack Zelfbouw levert de bestelde goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden bepaald in de bevestiging van de bestelling. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, levert Sack Zelfbouw de producten uitsluitend in België. 

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de kosten van de levering niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zal hiervoor indien nodig een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, zijn deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de klant. 

8.3. De door Sack Zelfbouw meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. In relaties met consumenten is de overeengekomen uitvoeringstermijn niet indicatief. Bij abnormale vertraging (>2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven indicatieve uitvoeringstermijn) in de levering heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Sack Zelfbouw nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 2 weken nadat Sack Zelfbouw hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding, met uitzondering wanneer de klant een consument is. In dat geval zal de schadevergoeding voor de vertraging ten gevolge van een fout te wijten aan Sack Zelfbouw, forfaitair begroot worden op 30 % van de koopsom. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Sack Zelfbouw en de klant. Het recht tot ontbinding en schadevergoeding vervalt in geval van overmacht. 

8.4. Sack Zelfbouw behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen. De gedeeltelijke levering van de opdracht kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen/diensten rechtvaardigen. 

8.5. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, valt uitsluitend ten laste van de klant. Ten aanzien van consumenten gaan de risico’s van verlies of vernietiging over vanaf het moment van de levering bij de klant. 

8.6. De klant verklaart beschikbaar te zijn om de bestelde goederen op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging op elk door Sack Zelfbouw bepaald moment. Wanneer de klant niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, wordt een kennisgeving aan het leveringsadres achterlaten met daarop de nodige instructies voor een tweede leveringspoging of het afhalen. 

8.7. Wanneer levering of afhalen door de klant wordt vertraagd door de levering niet in ontvangst te nemen dan is Sack Zelfbouw steeds gerechtigd om opslagkosten en andere redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. 

8.8. Voor zover de afroep van de levering door de klant niet geschiedt uiterlijk binnen een termijn van 12 maanden na datum van ondertekening van de overeenkomst, heeft Sack Zelfbouw het recht om na aangetekende ingebrekestelling tot afname van de goederen, welke zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van 14 dagen, van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen ten laste van de klant en een forfaitaire schadevergoeding, begroot op 30 % van de koopsom, te eisen of de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen. 

9 Uitvoeringsmodaliteiten 

9.1. Sack Zelfbouw voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk werden bedongen tussen de partijen, levert Sack Zelfbouw diensten en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Sack Zelfbouw uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan. Het is Sack Zelfbouw toegestaan goederen te leveren afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn. 

9.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Sack Zelfbouw zich het recht de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren. 

9.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sack Zelfbouw de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald. 

9.4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materiaal waarvan Sack Zelfbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sack Zelfbouw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sack Zelfbouw zijn verstrekt, heeft Sack Zelfbouw het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. In geen geval kan Sack Zelfbouw in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de klant of derden. 

9.5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn : zo dient de klant behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m.: 

- (indien nodig) te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen en andere evt. vereiste attesten, documenten, etc.; 

- de werf veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken 

- te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen; 

- Sack Zelfbouw te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder; 

9.6. Indien de toegang tot de locatie wordt geweigerd door de klant, of deze door zijn toedoen of door toedoen van derden waarvoor hij moet instaan wordt belemmerd, worden voorrijkost en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door Sack Zelfbouw in rekening gebracht. De uitvoeringstermijnen worden volgens de planning en agenda van Sack Zelfbouw automatisch aangepast zonder enige recht op vergoeding voor de klant of derden. 

10 Overmacht 

10.1. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld, doch niet limitatief: staking, brand, faillissement van de leverancier, laattijdige levering/wanprestaties leverancier, lock out,…). 

10.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sack Zelfbouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sack Zelfbouw niet mogelijk is langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

10.3. Sack Zelfbouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sack Zelfbouw haar verbintenis had moeten nakomen. 

10.4. Sack Zelfbouw is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen. 

10.5. Indien Sack Zelfbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan Sack Zelfbouw het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. 

11 Beperking van de aansprakelijkheid 

11.1. De informatie op de website of informatiefiches is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Sack Zelfbouw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Sack Zelfbouw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het verkeerd gebruik van de informatie op deze site of andere informatie aangeleverd door Sack Zelfbouw. Indien de koper onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de koper Sack Zelfbouw rechtstreeks contacteren. 

11.2. De inhoud van de site of andere informatie (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sack Zelfbouw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

11.3. Sack Zelfbouw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Sack Zelfbouw website. 

11.4. Onderhoudswerken door Sack Zelfbouw worden beperkend geïnterpreteerd. Geenszins wordt een betere werking van de producten gegarandeerd, doch louter een herstelling die een normale werking faciliteert. 

11.5. Met uitzondering van de garantie voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Sack Zelfbouw enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijke of grove fout. 

11.6. Sack Zelfbouw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Sack Zelfbouw is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Sack Zelfbouw voor schade uit hoofde van de geleverde producten of van een jegens Sack Zelfbouw gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor Sack Zelfbouw is verzekerd. 

11.7. Eventuele commerciële tegemoetkomingen door Sack Zelfbouw kunnen op geen enkele wijze enige erkenning van aansprakelijkheid uitmaken. 

11.8. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Sack Zelfbouw niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan Sack Zelfbouw hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. 

11.9. Sack Zelfbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Sack Zelfbouw zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

12 Beëindiging overeenkomst 

12.1. Partijen kunnen de overeenkomst voor de levering opzeggen, mits betaling van een vergoeding van 30% van de verkoopsom (excl. BTW) vermeld op de ondertekende bestelling. 

12.2. Reeds uitgevoerde deelleveringen, ongeacht of deze op het moment van de opzeg wel of niet gefactureerd zijn, worden door Sack Zelfbouw niet teruggenomen en dienen steeds te worden betaald door de klant. 

12.3. In het geval van reeds uitgevoerde deelleveringen heeft de beëindiging van de verkoopovereenkomst alleen betrekking op het nog niet uitgevoerde deel van de bestelling. In voorkomende geval wordt opzegvergoeding herleidt tot 30% van het openstaande bedrag (excl. BTW) met de betrekking tot de nog uit te voeren gedeelte van de bestelling. 

12.4. Indien het te leveren goed geen stock artikel uitmaakt en/of indien het goed werd vervaardigd volgens de specificaties van de klant, is de klant ingeval van beëindiging van de verkoopovereenkomst steeds de integrale verkoopsom verschuldigd. 

12.5. Elke partij heeft in geval van een ernstige contractuele wanprestatie en na de andere partij per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de andere partij, onverminderd het recht van de partijen om schadevergoeding te vorderen van 30 % op de koopsom (excl. BTW). 

13 Bestemming bij professionele koop 

13.1. De koper bestelt de producten voor zijn persoonlijk gebruik, en niet om het te verkopen in nieuwe staat of het te verhuren met commerciële doeleinden – met uitzondering van een andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst of indien de koper een erkende verdeler is van Sack Zelfbouw. 

13.2. Indien deze bestemming niet gerespecteerd wordt, heeft Sack Zelfbouw het recht de koop als ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot welk danige vergoeding uit dien hoofde. 

14 Privacy 

De koper geeft aan Sack Zelfbouw toestemming voor het verwerken van zijn gegevens. De verwerking van deze gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige kopers, het geen onder anderen omvat het opvolging van het herstellingen en onderhoud. De koper kan toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen via schrijven, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de koper ons verwittigen indien hij de promotionele aanbiedingen van onze producten niet meer wenst te ontvangen. De koper verklaart kennis te hebben genomen van de uitgewerkte privacy policy op de website van Sack Zelfbouw. 

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank in geval van een professionele koop 

15.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Sack Zelfbouw en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent die overeenkomsten, alsmede alle andere verbintenissen die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbanken van het gerechtelijk ressort Gent, afdeling Dendermonde en het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Trustpilot